Người mang nhóm máu O tính cách như thế nào?

Người mang nhóm máu O tính cách như thế nào?