máu nhiễm khuẩn có nguy hiểm không

máu nhiễm khuẩn có nguy hiểm không