nhóm máu B có hiếm không

nhóm máu B có hiếm không